WIE DOET ER MEE MET HET ZONNEPARK BURGERVLOTBRUG?

Interview met projectleider Gertjan van Keulen

Foto Gertjan – genomen tijdens het interview

  Drie jaar geleden begon Kennemerwind met de ontwikkeling van het Zonnepark Burgervlotbrug en al snel werd duidelijk dat het geen eenvoudig traject zou worden. Het bestuur van Kennemerwind trok Gertjan van Keulen aan als projectleider, die in samenwerking met bestuursleden van Kennemerwind de vergunning voor het project binnenhaalde. Eind dit jaar werden gesprekken met Eneco gestart om te onderzoeken of zij bij het project betrokken kunnen worden. Met Eneco heeft Kennemerwind de 5 Vestas molens van windpark Burgerbrug in gezamenlijke eigendom. 

Hoe kwam Kennemerwind bij jou als projectleider?

Via jullie voorzitter André van der Leij en Sytze Brandsma van toen nog REScoop, inmiddels Projectbureau Energie Samen, ben ik gevraagd om projectleider te worden en na twee gesprekken aangesteld. Dat was juli 2018. Er was toen al een eerste aanvraag ingediend bij de gemeente Schagen, en tevens had er een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Echter in de eerste plannen lagen de panelen tot vlak langs het Noord-Hollands Kanaal. Door het Waterschap is deze strook aangemerkt als kernzone, waarin geen activiteiten mogen plaatsvinden. Het ontwerp moest dus worden aangepast, waarbij ook meer aandacht nodig was voor de landschappelijke inpassing. Begin dit jaar is op basis van die nieuwe informatie een tweede voorlichtingsavond georganiseerd.

Het zonnepark komt dus langs het N-H kanaal te liggen, tussen de molens …

Provincie en gemeente zijn terughoudend met zonneprojecten op landbouwgrond maar deze plek past binnen de regelgeving, waarin dubbel grondgebruik wordt gestimuleerd. Er staan al windturbines en daar worden nu zonnepanelen aan toegevoegd. Voordeel is, dat de hele infrastructuur, de elektriciteitskabels, etc. er al ligt.

En het is eigen grond van Kennemerwind.

Ja, de grond onder de 5 turbines is in eigendom van de vereniging, en zij heeft als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, en dan is het mooi als je dezelfde ruimte nog eens kan benutten.

Waarom duurt het allemaal zo lang, er ligt niet één paneel.

Je moet niet van die moeilijke vragen stellen, ha ha.

Nee serieus; waren betrokken partijen er klaar voor? De gemeente Schagen bijvoorbeeld?

Toen we de aanvraag deden had de gemeente nog geen beleidsregels voor zonneparken opgesteld. Er volgden consultatierondes met burgers, waarna het nieuwe beleid door de gemeenteraad is vastgesteld. Ondertussen moesten wij in overleg met alle betrokken partijen; denk aan aangrenzende grondeigenaren, mensen in de omgeving, het waterschap, de beheerder van de persleiding en het Noord-Hollands kanaal etc. Daarnaast was het belangrijk om het plan te voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

Kun je deze gang van zaken vergelijken met de RES-aanpak van de jaren die komen.

Nee, juist niet, want bij RES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie) ga je met de omgeving in gesprek over waar je wat gaat opwekken. In ons geval hadden wij een concreet plan voor een gegeven locatie.

Gaat er met de bouw van het zonnepark iets verloren?

Het mogelijk gebruik van landbouwgrond is op die locatie beperkt. Er liggen immers al kabels voor de windturbines en een persbuis. De opstelling die we hebben gekozen zorgt ervoor, dat de schapen die er nu lopen kunnen blijven. Verder komt er naast de panelen een struweelhaag een extensief beheerde groenstrook en dat betekent: geen mest, wél meer bloemen.

De vergunning is er?

Er was een wijziging van het bestemmingsplan nodig én een omgevingsvergunning, en die zijn er nu allebei.

Wordt het zonnepark een postcoderoos?

Nee, voor dit project vragen we een SDE+ subsidie aan. Wij hopen begin 2020 hier duidelijkheid over te hebben. Om mee te doen moet je lid zijn van Kennemerwind. Of er specifiek in dit project participaties worden uitgegeven en zo ja hoe, is nog niet bekend. Zodra het project wat verder is zal het bestuur van Kennemerwind zich hierover buigen.

Wanneer wordt het project gerealiseerd?

Dat wordt als alles meezit ergens in 2020. We moeten eerst afwachten of de subsidie wel wordt toegekend. Als die er is gaan we bouwen en dan moet ook de financiering worden geregeld.

Wat zijn eigenlijk de totale kosten?

Een vuistregel is dat een zonnepark een miljoen per hectare kost. Onze opstelling beslaat 2,5 ha en komt dus uit op ongeveer 2,5 miljoen bouwkosten voor het systeem.

Welk deel vraagt Kennemerwind aan de leden?

Voor zowel de SDE+ als financiering via banken wordt een vijfde deel ‘eigen geld’ gevraagd. Aangezien we het park misschien samen met Eneco ontwikkelen, zou het voor de leden van Kennemerwind wel eens kunnen neerkomen op een kwart miljoen.   De ontwikkeling van het zonnepark BvB wordt financieel gesteund door de Provincie Noord-Holland, in het kader van de Uitvoeringsregeling Subsidie Duurzaamheidsinitiatieven Burgercollectieven Noord-Holland 2018.   Wim Bart Stoop

Kennemerwind en het project Windpark Zeewolde

Medio 2016 is door REScoop NL (sinds kort Energie Samen) het initiatief genomen om burgerparticipatie mogelijk te maken in de Flevopolder. Er waren toen plannen om een groot windturbineproject in Flevoland op te zetten waarbij bestaande turbines gesaneerd zouden worden en Windpark Zeewolde zou worden ontwikkeld in het gebied ten noordwesten van Zeewolde tot het oosten van Almere. Het werd de grootste Ontwikkelvereniging voor een windpark in Nederland met ruim 200 leden. In het initiatief van REScoop NL: Coöp Flevoland BV, werkten 8 coöperaties uit NL, waaronder Kennemerwind, samen om een turbine in de Flevopolder te kopen. Met deze turbine, De Grutto genaamd, werd het recht verworven om mee te kunnen doen in de ontwikkeling van het grote Windpark Zeewolde. En hierdoor werd het mogelijk voor burgers om te participeren. Daartoe is in 2017 een lokale coöperatie opgericht genaamd De Nieuwe Molenaars DNM, waardoor de inwoners van Almere en Zeewolde mee kunnen doen (zie https://denieuwemolenaars.nl/) . De leden van DNM hebben vervolgens het benodigde geld bij elkaar gelegd om de turbine van de Coöp Flevoland BV over te nemen. Deze feestelijke overdracht heeft 1 november jl. plaatsgevonden. Kennemerwind heeft haar inleg teruggekregen met rente. Hiermee is voor Kennemerwind ook een einde gekomen aan haar deelname in Coöp Flevoland BV. Wij kijken terug op een geslaagd project en de oprichting van weer een Duurzame Energie Coöperatie waarmee de burgerparticipatie in Nederland is uitgebreid. Wij wensen De Nieuwe Molenaars veel succes.   Toine Curvers

Activiteiten Windpark Zijpe

De laatste weken is er op het Windpark Zijpe, langs het Noord-Hollands kanaal, gewerkt aan onze Lagerwey turbines. Tijdens periodieke controles zijn bij twee molens scheurtjes gevonden in de rotorbladen. Deze moesten dus worden vervangen. Dat is gebeurd en de turbines wekken weer energie op voor ons. Daarnaast is de turbine op locatie 13 vervangen door een identiek exemplaar. Deze turbine gaat de energie opwekken voor de 55 leden van de Coöperatie Volksmolen, in het kader van het postcode-roosproject. De officiële ingebruikname van deze turbine vindt plaats op zaterdag 14 december.   Toine Curvers

Ø

Zo schrijf je ‘eiland’ op zijn Deens. Deze week maakte de Deense regering bekend dat men binnen 10 jaar een energie eiland wil bouwen waar stroom voor 10 miljoen huishoudens kan worden opgewekt. Het idee lijkt een kopie van de plannen om van de Doggersbank een internationale energiehub te maken van vooral windturbines. Gelukkig gaat het er niet om wie het origineelste idee heeft maar om de vraag hoe we windenergie zo goed mogelijk inzetten om de energievraag te dekken. We zullen zien welk energie eiland er het eerste is. Ondertussen hopen wij van Kennemerwind dat bij al deze plannen windenergie op land niet wordt vergeten, want dat is en blijft de kortste route naar een flinke hoeveelheid schone energie.

Categories: Nieuws