Update ZonPvProjecten

Afgelopen jaar is van een flink aantal initiatieven nu één Zon-PV project daadwerkelijk van start gegaan. Dit jaar zal bij Manege Waarland een eerste ZonOpDakPV-installatie van Kennemerwind gerealiseerd worden. Op basis van een afgelopen januari toegezegde SDE+ subsidie en de aanschaf van 700 panelen is een rendabel te exploiteren project gestart.

De komende maanden zal hard gewerkt worden om de panelen aan het werk te krijgen. Nu al is duidelijk dat netbedrijf Liander het erg druk heeft, waardoor de voor de SDE subsidie benodigde grootverbruikers-aansluiting dit jaar waarschijnlijk niet te realiseren is. Tot die tijd zal de installatie middels een leasecontract ter beschikking worden gesteld aan de manege waardoor toch flink wat kWh-en het net ingeduwd kunnen worden. Binnenkort zullen de leden van Kennemerwind gevraagd worden te participeren in dit project.

Werkgroep zon,
Michiel Bruijn

Windpark Wieringermeer

In het jaar 2020 moet de provincie Noord Holland 685,5 Megawatt windvermogen hebben opgesteld. Het provinciebestuur wil een groot deel daarvan te realiseren in de Wieringermeer waar bestaande opstellingen worden opgeschaald tot een park van 99 windturbines. Omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om te participeren. In het bijgaande Windkrachtjournaal ziet u achtereenvolgens een gesprek over de veranderingen in het ECN-testveld en – vanaf minuut 3.33 – een interview de secretaris van de Omgevingsraad.

Verslag Algemene Leden Vergadering Kennemerwind 8 april 2017 van 13.00-14.15 uur, Conferentieruimte Heerhugowaard.

Aanwezig: Laurens Drost, Jan Koper, Frans Wetsteyn, Michiel Bruin, Rico van Buren, Peter Oudhuis, M.E. Rintel, Giny Otjens Muller, Leo Klaassen, Piet van Noort, Wim Joosten, John Portegijs, Co Bakker, Toine Curvers, Wim van Heerden, Felix Olthuis, Wim Bart Stoop.

Afbericht: Karin Walters, Hans Gosselink, Willem Beemsterboer, Cees Bakker, J. ter Heide, Bert Schoneveld, Johan Steenhoek, Jan Zaal, Dick Bink, Regina Nauta, Maartje Langendijk – de Boer, Paul Melis, Zwerius Kriegsman, Jaap Berkhout, Engel Hopman, Henk Kaatee, Kees van den Brink, Iwan van Noort, Harm Snater, Jan de Maijer, Djoey Bodenstaff, Meindert Brugman, Josco Kester, Giovanna Hummelen, Martin Kaptein.

 1. Welkom

De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter.

 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 1. Verslag van november 2016

Naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV wordt opgemerkt dat de investeringen door de vereniging flink zijn toegenomen en dat de verantwoording achteraf volledig moet zijn. Een voorstel over de hoogte van nieuwe uitgaven komt in dit verslag terug bij wijziging van de Statuten.

De ALV geeft met deze aanvulling haar goedkeuring aan het verslag van 26 november 2016.

 1. Jaarrekening 2016 en verslag molenaar

De penningmeester verklaart de lagere inkomsten vanuit het mindere windjaar en het uit bedrijf nemen van de drie oudste Lagerwey turbines langs het NH Kanaal. Hij vermeld dat opgebouwde reserves gespreid worden bewaard zodat deze zoveel mogelijk onder de Rijksgarantieregeling vallen. Vanuit de zaal klinkt op dat ASN en Triodos de banken zijn van onze voorkeur, inclusief een aanbeveling voor die eerste op grond van hogere rente-uitkeringen.

Het verslag van de molenaar wordt in dank aanvaard.

 1. Verslag Kascommissie

Kascommissie: namens de kascommissie spreekt Leo Klaassen tevredenheid uit over het resultaat van de steekproeven. De Jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiën van de coöperatie in 2016. In de nieuwe kascommissie 2017 hebben zitting Leo Klaassen (jaar 2) en Ed Liffmann (jaar 1).

 1. Decharge bestuur voor het in 2016 gevoerde financiële beleid

De vergadering geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening 2016. De vergadering dechargeert het Bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid over het jaar 2016.

 1. Statutenwijziging

De aanwezigen stemmen in met de door het Bestuur voorgestelde wijzigingen:

 • het entreegeld en de wachttijd van een half jaar zullen worden afgeschaft;
 • het maximum aantal bestuursleden gaat van negen naar elf;
 • het beperken van de tekenbevoegdheid tot twee bestuursleden, waarvan minstens één de voorzitter of de secretaris of de penningmeester dient te zijn;
 • per lid kan één stem worden uitgebracht in de Algemene Ledenvergadering;
 • het plafond voor uitgaven door het bestuur, zonder voorafgaande toestemming van de ALV, wordt gesteld op 100.000 euro;
 • op voorstel van de vergadering wordt in de Statuten opgenomen dat van elk nieuw bestuurslid een verklaring omtrent goed gedrag wordt verlangd;
 • tevens wordt door de aanwezigen gevraagd om ook leden toe te laten jonger dan 18 jaar. Het bestuur zal hieraan uitvoering geven als na overleg met de notaris de conclusie is dat dit juridisch mogelijk is.

Vanwege het ontbreken van het vereiste quorum kan er staande de vergadering geen besluit worden genomen. Alle punten hierboven tezamen worden door de voorzitter gedefinieerd als “voorgenomen besluit”, dat aan de op 8 april 2017 om 15.00 uur te houden ALV zal worden voorgelegd.

 1. Ontwikkelingen Duurzame Energie

Kennemerwind is op landelijk niveau goed vertegenwoordigd (direct of indirect). In de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie wordt mede door ons bestuurslid gepleit voor versnelling van de transitie naar duurzame energie. Binnen de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) maakt ons bestuurslid zich hard voor blijvend goede mogelijkheden voor wind op land. Verder is Kennemerwind vertegenwoordigd in de besturen van REScoopNL, PAWEX, Duurzame Energie Unie en ODE Decentraal.

 1. Windenergie

Het Windcollectief Noord-Holland BV (waarin Kennemerwind een 30% belang heeft), wordt voor de helft eigenaar van Windpark Ferrum BV op het terrein van Tata Steel. De opstelling van 3 turbines zal er vrijwel zeker komen. De totale projectkosten zijn berekend op ongeveer 10 miljoen euro. Kennemerwind wil haar leden, omwonenden en medewerkers van Tata obligaties aanbieden van 500 (of meer) euro tot een nog vast te stellen totaalbedrag van ongeveer twee miljoen euro. Aan deelnemers wordt het lidmaatschap van onze vereniging als voorwaarde gesteld. Rentepercentage, looptijd e.d. worden ruim voor uitgifte bekend gemaakt in de Westerwind. Een van de leden merkt op dat er een artikel heeft gestaan over het windpark in de het lokale blad de Jutter, dat zal worden toegestuurd en vervolgens op de website van Kennemerwind komt te staan. Wie meer informatie wenst rond de vergunningverlening voor Windpark Ferrum kan tevens de website van de provincie raadplegen, die over Windpark Ferrum niet minder dan 35 documenten toont. [zie ook de website www.windparkferrum.nl]

Ook voor het nieuwe windpark in Zeewolde, waarvan Kennemerwind voor ruim 30% aandeelhouder is, is bestuurlijk groen licht gegeven. Dankzij het aandeel dat Kennemerwind verkreeg kunnen mogelijk de leden over enige tijd leden in de gelegenheid gesteld worden in dit park deel te nemen.

 1. Zonne-energie

De voorzitter maakt bekend dat het bestuur bij zonne-energie projecten een ondergrens hanteert van minimaal break-even, of anders gezegd dat zij tevreden is met eventueel zeer bescheiden opbrengst zolang zij niet op projecten hoeft toe te leggen. Leden spreken over de a.s. BVA veiling van een grote hoeveelheid zonnepanelen en over kansrijke locaties langs infrastructuur.

 1. De Windst

De onderhandelaars van Windpark Ferrum BV is het gelukt de Garanties van Oorsprong (GVO’s) te behouden voor het project, waardoor een beter resultaat kan worden verkregen met de verkoop van de opgewekte stroom. Nu wordt het mogelijk bij een marktconforme prijs de stroom aan te bieden aan Duurzame Energie Unie en dus aan de klanten van De Windst.

De Windst heeft nu 53 klanten, die allen ook lid zijn van Kennemerwind en van ODE Decentraal. ODE Decentraal organiseert dit jaar aansprekende bijeenkomsten over o.a. salderen, warmte en energieopslag.

 1. Rondvraag

– De suggestie wordt gedaan meer te doen aan besparing. De voorzitter antwoordt dat Kennemerwind daarvoor niet de expertise in huis heeft en verwijst naar de installateurs van het land en het Ministerie van Economische Zaken die nog met elkaar in gesprek zijn over waar de verantwoordelijkheid komt te liggen voor de benodigde energiebesparingsdoelstelling.

– Gevraagd wordt of stortplaatsen interessant zijn voor Kennemerwind. Mogelijk wel voor zonne-energie. Voor windturbines verhindert het beleid van de Provincie elke mogelijkheid.

– Gevraagd wordt of Kennemerwind samenwerking met de nieuwe coöperatie van Langedijk wil onderzoeken? Er zal in overleg met de nieuwe coöperatie gekeken worden of we samen kunnen werken aan de ontwikkeling van een postcoderoos 1704.

– Naar aanleiding van de vraag of de “werkgroep zon” openstaat voor niet-bestuursleden antwoordt de voorzitter dat Kennemerwind bekend zal maken wanneer de leden een uitnodiging krijgen om hierover te komen praten.

De voorzitter sluit om 14.15 uur de vergadering

Presentatie van Wim Joosten van WES, Wind Energy Solutions, dat een moderne versie van de Lagerwey turbine maakt.

Wim Joosten vertelt dat WES een turbine kan leveren voor een postcoderoosproject. Bewoners in de roos kunnen deelnemen met een fiscaal voordeel van ruim 12 cent per kWh en een rendement na 15 jaar van ca. 5%. WES initieert de vorming van het bestuur van de VVE en blijft daarin actief tot het vol bezet is. Kennemerwind, WES en de deelnemers hebben de nieuwe WES-molen van Andijk als voorbeeld. Deelnemers doen mee door aan de start eenheden van 200 kWh te kopen en die gedurende 15 jaar te behouden voor eigen opwek. De gehele presentatie van Wim Joosten is terug te vinden op de website van WES waar ook het voorbeeldproject in Andijk is na te zien.

 

Verslag Algemene Leden Vergadering van Kennemerwind van 8 april 2017 van 15.00 – 15.30 uur, Conferentieruimte Heerhugowaard.

Aanwezig: Laurens Drost, Jan Koper, Frans Wetsteyn, Michiel Bruin, Rico van Buren, Peter Oudhuis, M.E. Rintel, Giny Otjens Muller, Leo Klaassen, Piet van Noort, Wim Joosten, John Portegijs, Co Bakker, Toine Curvers, Wim van Heerden, Felix Olthuis, Wim Bart Stoop.

Afbericht: Karin Walters, Hans Gosselink, Willem Beemsterboer, Cees Bakker, J. ter Heide, Bert Schoneveld, Johan Steenhoek, Jan Zaal, Dick Bink, Regina Nauta, Maartje Langendijk – de Boer, Paul Melis, Zwerius Kriegsman, Jaap Berkhout, Engel Hopman, Henk Kaatee, Kees van den Brink, Iwan van Noort, Harm Snater, Jan de Maijer, Djoey Bodenstaff, Meindert Brugman, Josco Kester, Giovanna Hummelen, Martin Kaptein.

 1. Welkom
 2. Agenda: wordt goedgekeurd
 3. Statutenwijziging

De aanwezigen worden gevraagd in te stemmen met de door het Bestuur voorgestelde wijzigingen van de Statuten:

 • het entreegeld en de wachttijd van een half jaar zullen worden afgeschaft;
 • het maximum aantal bestuursleden gaat van negen naar elf;
 • het beperken van de tekenbevoegdheid tot twee bestuursleden, waarvan minstens één de voorzitter of de secretaris of de penningmeester dient te zijn;
 • per lid kan één stem worden uitgebracht in de Algemene Ledenvergadering;
 • het plafond voor uitgaven door het bestuur, zonder voorafgaande toestemming van de ALV, wordt gesteld op 100.000 euro;
 • op voorstel van de vergadering wordt in de Statuten opgenomen dat van elk nieuw bestuurslid een verklaring omtrent goed gedrag wordt verlangd;
 • tevens wordt door de aanwezigen gevraagd om ook leden toe te laten jonger dan 18 jaar. Het bestuur zal hieraan uitvoering geven als na overleg met de notaris de conclusie is dat dit juridisch mogelijk is.

Hierop brengt de voorzitter bovenstaand voorgenomen besluit in stemming. De Algemene Ledenvergadering aanvaard het voorgenomen besluit met algemene stemmen.

 1. Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt.
 2. De voorzitter sluit om 130 uur de vergadering.

 

Categories: Artikel