Aanwezig: Johan van der Lee, Arnoud Frumau, Hr. en mevr. Wouterlood, Jacques Nagelmaeker en introducees, Ed Hoogvorst, Willy Freudenreich, Mary Boonestroo, Leo Klaassen, Cees Pauw, Leo Machielse, Giny Muller, Regina Nauta, Marcel de Vreeze, Kees van den Brink, Wim Meijer, Dick Bink, Marinus Rintel, Frans de Nobel, Michiel Bruijn, Danny Steenhorst, Bert Schoneveld, Hr. en mevr. den Blanken, Hr. en mevr. van Diepen, Theo Lieverse, Hr. en mevr. Berkhout, Joke Kortekaas, Ed Liffmann, Wim van Heerde, Martien Roelofs, Peter van der Stelt, Anja en Frans Wetsteyn, Toine Curvers, Giovanna Hummelen, Peter Oudhuis, Felix Olthuis, Co Bakker en Wim Bart Stoop.
Afbericht: Cor de Wit, Cees Bakker, hr. Lokhorst, Paul Melis, Laurens Drost, Hans Gosselink, Willem Beemsterboer, Henk Kaatee, Martin van Leeuwen, Jan van Assem, Iwan van Noort.

 1. Voorzitter Felix Olthuis heet allen welkom aan boord van de Nesch op weg naar Burgervlotbrug.
 2. Vaststelling agenda – geen wijzigingen.
 3. Mededelingen: –
 4. Verslag ALV 2015: bij acclamatie goedgekeurd
 5. Jaarverslag 2015: bij acclamatie goedgekeurd
  • De leden merken op dat het provinciale windbeleid op veel meer plekken knelt, en het lijkt er op dat ook de ruimte voor zonne-energie wordt ingeperkt. Op de vraag of Kennemerwind te maken heeft gehad met de verkoop van vier turbines uit het park wordt gemeld dat het om vier particuliere molens gaat die via Burgerwind/Stam van eigenaar verwisselden. Twee leden uit Purmerend, Martien Roelofs en Peter van der Stelt vertellen dat zij al enige jaren geleden met succes een eigen energiecoöperatie oprichtten, die inmiddels 25 leden telt.
 6. Verslag molenaars: ter kennisgeving aangenomen.
 7. Jaarrekening 2015 en begroting 2016:
  • Zorgen onder de leden over dalende kilowattuurprijs voor producenten worden door het bestuur gedeeld. Het oude windpark zal, nu de drie oudste turbines definitief uit bedrijf zijn, haar laatste jaren zeker verliesgevend zijn. Windpark Burgervlotbrug daarentegen doet het uitstekend en als wordt gevraagd of de opgebouwde reserves wel optimaal zijn ondergebracht, zegt de penningmeester te hebben gezocht naar alternatieven, vooralsnog zonder resultaat. Zo konden wij tot zijn verrassing “als coöperatie” niet terecht bij een bank als Knab.
 8. Verslag 2015 Kascommissie en benoeming Kascommissie 2016
  • Peter van der Stelt verklaart mede namens Ed Liffmann dat 1,5 uur steekproefsgewijs de boeken zijn doorgenomen en dat niets onregelmatigs is gevonden. De kascommissie 2017 bestaat uit: Peter van der Stelt (2e jaar), Leo Klaassen (1e jaar) met Jacques Nagelmaeker als reserve.
 9. Decharge bestuur
  • De vergadering verleent met algemene stemmen decharge voor het (financieel) beleid over 2015 aan het bestuur.
 10. Bestuursverkiezing
  • De ALV kiest Co Bakker opnieuw voor een periode van 3 jaar tot bestuurslid en Jacques Broers treedt af als lid van het bestuur. Jacques Broers kon om gezondheidsredenen helaas niet aanwezig zijn.
 11. Update doelen beleidsperiode 2015-2017
  • Vervolgens gaat de aandacht van de passagiers uit naar de lijst met voorstellen voor de komende periode, al trekt hier het voorbijtrekkend panorama ook de nodige aandacht. De lijst wordt globaal en niet en detail doorgenomen. We komen in de toekomst nog op elk van de punten terug.
 12. Stroom en gas via DE Unie
  • De voorzitter vertelt hoe de start van de verkoop van onze stroom en gas enkele hobbels kende. De invoering van een goed werkend digitale aanmeldsite duurde een jaar. De eerste klanten van “De Windst” konden wij begin dit jaar inschrijven, het zijn er nu zeventien. Het bestuur van Kennemerwind doet een beroep op iedereen om te kijken naar ons marktconform aanbod. En wie verder kijkt dan alleen de prijs ziet hoe hij/zij grip krijgt op de hele keten van productie tot consumptie. Felix vraagt de opvarenden of zij “De Windst” onder de aandacht van familie en kennissen willen brengen.
  • Er worden vragen gesteld over het gas, waarop wordt verteld dat via DE Unie gecompenseerd gas wordt geleverd. De suggestie wordt gedaan om te kijken of stortgas in het aanbod kan worden opgenomen.
 13. Ontwikkelingen windenergie Noord-Holland
  • Al twee jaar is Kennemerwind bezig met het opbouwen van een vereniging die oude turbines moet uitonderhandelen met grondeigenaren, teneinde een nieuwe locatie te vinden voor een windpark. Dit geheel in overeenstemming met eisen die de provincie stelt. De voorzitter vertelt over de vier partijen waarmee tot vlak voor de sluitingsdatum van planindiening wordt overlegd. Hij noemt locaties en partijen die erbij zijn betrokken en rekent voor hoeveel masten waar kunnen worden ingezet. Kennemerwind werkt in dit verband samen met andere exploitanten in de VHW, de Vereniging Herstructurering Windturbines. Geen enkele locatie is overigens zeker. En als alles meezit, zo houdt hij zijn gehoor voor, zal Kennemerwind eind 2018 nieuw vermogen op het net kunnen zetten. Aan de dan uit te geven prospectus wordt nu al gewerkt, samen met mensen van Noordenwind, die in vragen rond de financiering van windprojecten specialisten zijn.
  • De leden denken hardop aan alternatieve locaties die misschien eerder kunnen worden gerealiseerd. Doen de suggestie aan te haken bij bestaande projecten van anderen en merken op dat de rente nog nooit zo laag is geweest, een ideaal moment kortom om een windpark te laten bouwen.
 14. Ontwikkelingen zonne-energie Noord-Holland
  • De provincie vraagt om indiening van zienswijzen op zonneweides. Kennemerwind onderzoekt samen met vele anderen de mogelijkheden die op dit gebied ontstaan en dient ook haar visie in. Wij zullen aangeven dat een hoogtebeperking van 1 meter 50 een onding is. De penningmeester geeft aan dat voor een grote opstelling gemikt wordt op de SDE+ regeling bij een gerede kans op een rendement van tenminste 3 à 4%. Als het zover komt zullen we de leden uitnodigen als producent én consument deel te nemen in de zonneweide, waarbij we ook hier de koppeling maken via DE Unie.
 15. Rondvraag
  • Bij de rondvraag wordt een vraag gesteld over mogelijkheden die kleine windturbines bieden. De antwoorden komen van verschillende kanten. De meeste onderschrijven wat de voorzitter van Kennemerwind erover opmerkt: ze leveren heel erg weinig kilowatturen die daardoor een veelvoud kosten ten opzichte van de kilowatturen die uit een grote turbine komen.
 16. Sluiting
  • De vergadering wordt gesloten. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Categories: Verslagen