Presentatie 24nov11 Kennemerwind

 

Van de website van de Provincie Noord-Holland: het standpunt over (onder andere) windenergie op land.

Koersdocument Duurzame Energie, Prov NH 27 okt 11.

 De provincie NH heeft haar ‘Koersdocument Duurzame Energie’ afgescheiden. Het persbericht staat op de site van de provincie:

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Provincie-stimuleert-NoordHollandse-duurzame-energiesector.htm

Daar is ook het hele document te downloaden.

Een kort uittreksel over windenergie staat hieronder:

Pag 33:

Duurzame energie en de economische agenda

Parallel aan de ontwikkeling van dit koersdocument wordt de economische agenda ontwikkeld. Hierin staan vier aandachtspunten centraal:

• Kennis en Innovatie

• Werklocaties

• Arbeidsmarkt & Onderwijs

• Toerisme en Vrijetijdseconomie

Het beleid ten aanzien van duurzame energie is een onderdeel of bijzondere uitwerking van het aandachtspunt “Kennis en innovatie”. Daarin zijn ook de vijf clusters opgenomen die zijn geïdentificeerd om de regionale economische structuur in Noord-Holland Noord te versterken (Duurzame energie,  Agribusiness, Marien & Maritiem, Medisch en Vrijetijdseconomie). Het gehele beleid ten aanzien van duurzame energie staat daarmee grotendeels ten dienste van het economisch beleid. De ontwikkelingen binnen de duurzame energie worden dan ook goed afgestemd op het economisch beleid van de provincie Noord-Holland.

Duurzame energie en ruimtelijke inrichting

Noord-Holland kiest ervoor het aantal windturbines op land niet verder te laten toenemen. Dit beleidsuitgangspunt betekent echter niet dat Noord-Holland ten aanzien van wind op land geen rol meer heeft. Los van de gemaakte keuze heeft de provincie namelijk nog steeds een taak in de ruimtelijke inrichting van de provincie. Aangezien windprojecten altijd ook een ruimtelijke component hebben, raakt de provincie al gauw betrokken. Indien er initiatieven worden opgestart om nieuwe turbines te bouwen, dan is vaak de provincie daarbij het bevoegd gezag om een ruimtelijke afweging te maken. Op basis van de wettelijke taken en bevoegdheden van de provincie in het ruimtelijke domein, zal Noord-Holland de komende jaren betrokken blijven bij projecten voor windenergie op land. Voor de wijze waarop Noord-Holland haar bevoegdheden inzet en de inzet die zij daarop pleegt, zal een uitgewerkt beleidskader worden ontwikkeld. Dit zal separaat aan de Staten worden aangeboden.

Pag 47:

Kansen van exploitatie en energieproductie

Grootschalige (centrale) productie van duurzame energie ligt in Noord-Holland slechts beperkt voor de hand. Er is veel potentie voor de productie van windenergie (in Noord-Holland waait het relatief veel en hard), maar dit stuit op maatschappelijke weerstand. Door herstructurering is hierin wel aan efficiëntie te winnen en kan er met een gelijkblijvend aantal turbines nog enige groei worden gerealiseerd. De voor de onshore windenergie opgebouwde kennisinfrastructuur kan worden ingezet ter versterking van de offshore windenergie. Offshore windenergie biedt, mede door de sterke positie in de onshore windenergie, grotere kansen voor Noord-Holland, hoewel de Noordzee geen onderdeel van de provincie uitmaakt. Door de gunstige ligging van de provincie aan zee, is Noord-Holland een interessante vestigingslocatie voor offshore bedrijvigheid. Bovendien bieden de havens van Den Helder en IJmuiden voor de offshore windsector faciliteiten en ruimte die havens elders in Nederland en rond de Noordzee niet kunnen bieden. Verder is er voor bedrijven een groot internationaal potentieel op de Noordzee: in 2020 zal ongeveer 30 tot 40 Gigawatt (GW) aan windenergie zijn gerealiseerd op zee en in 2030 ongeveer 150 GW45. Een groot deel hiervan zal in het Britse en Duitse deel van de Noordzee worden gerealiseerd, waarvoor Noord-Holland ook een uitstekende uitvalsbasis is. De investeringen in de offshore windenergie belopen in 2020 naar verwachting in Europa jaarlijks zo’n € 15 miljard: Noord-Holland kan daarvan profiteren. Noord-Holland heeft een relatief kleine windturbine industrie, maar windturbines vormen slechts een kwart van de totale investering. In Noord-Holland is een sterk cluster met bedrijven, kennis- en opleidingsinstituten. Dit in combinatie met een sterke internationale positie van de Noord-Hollandse offshore bedrijven en geschikte havens, maakt dat Noord-Holland veel in huis heeft om offshore windcentrales te bouwen, exploiteren, onderhouden, ontmantelen, vervangen en om offshore elektrische infrastructuur aan te leggen. Dit kan het Nederlandse bedrijfsleven op termijn tussen de 7.000 en 10.000 nieuwe banen opleveren, waarvan een groot aantal in Noord-Holland.

Pag 51:

De subsectoren die in de ellips vallen zijn vanuit economisch perspectief de subsectoren waar voor Noord-Holland de meeste potentie zit. Noord-Holland wil uiteraard zoveel mogelijk kansen benutten, maar moet ook realistisch zijn: de middelen en bevoegdheden zijn beperkt. Tegelijkertijd mag van een overheid

worden verwacht dat zij haar middelen efficiënt inzet, wat betekent dat er een meerwaarde moet zijn voor provinciale betrokkenheid. Daarnaast is het ook relevant om te kijken naar de maatschappelijke haalbaarheid: is er draagvlak voor inzet op de sectoren. Daarom wordt onderstaand voor de hoogst scorende subsectoren afgewogen of het wenselijk is dat Noord-Holland de betreffende subsectoren als speerpunt kiest.

Windenergie op zee

Hoge potentie in termen van te realiseren vermogen en bijbehorende werkgelegenheid. Bovendien duidelijk onderscheidend profiel binnen Nederland door gunstige ligging aan zee en de sterke positie van de havens. Provinciale rol is beperkt tot het deel van de sector dat zich aan land bevindt en de lobby naar het rijk en Europa. Deze rollen kunnen echter niet door andere partijen worden opgepakt. Windenergie op zee biedt kansen voor behoud van werkgelegenheid als offshore winning van olie en gas afneemt. Offshore windenergie zou een speerpunt kunnen zijn van het Noord-Hollands beleid.

Pag 52:

Productie windenergie op land

In relatie tot andere provincies redelijk hoge potentie, maar stuit op maatschappelijke bezwaren. Politiek is de keuze gemaakt het aantal turbines niet meer te laten uitbreiden. Daardoor zal de werkgelegenheid in deze subsector niet verder toenemen. De provinciale betrokkenheid blijft overigens sterk via het ruimtelijk instrumentarium. Windenergie op land is door politieke keuze geen logisch speerpunt voor Noord-Holland.

Conclusie

Hierboven is door de combinatie van verschillende aspecten toegewerkt naar een selectie van een beperkt aantal speerpunten voor het duurzaam energiebeleid. Een afweging makend tussen economische potentie en maatschappelijk draagvlak, blijven drie echte speerpunten over. Het gaat om Duurzaam Bouwen, Offshore Windenergie (inclusief kennisontwikkeling) en Biomassavergassing (met name kennisontwikkeling). De economische potentie van deze speerpunten is hoog en de uitgangspositie van Noord-Holland is, in vergelijking met andere regio’s, sterk. Daarnaast is er voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak om met deze speerpunten aan de slag te gaan.

 

Categories: Nieuws