Kennemerwind is op 2 februari ’15 de medeoprichter van de Vereniging Herstructurering Windturbines (VHW). De vereniging, waarin naast Kennemerwind, een aantal eigenaren hun windturbines hebben ingebracht die ingezet kunnen worden voor de herstructurering, zoals de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland op 15 december 2014 hebben besloten.

De VHW is opgericht om een sterke partij te zijn in de onderhandelingen met grondeigenaren en de Provincie bij windenergieprojecten in Noord-Holland. Met meerdere partijen worden gesprekken gevoerd die tot doel hebben windparken van minimaal zes turbines te realiseren.

Provinciale Staten hebben bij het besluit van 15 december een amendement aangenomen waarbij nadere restricties met betrekking tot geluidshinder werden opgelegd. De juridische houdbaarheid van deze restricties werd meteen al door gedeputeerde Staten in twijfel getrokken. In een uitgebreid onderzoek bleken er inderdaad haken en ogen te zitten  aan de inhoud van het amendement.

Op donderdag 12 februari bespreekt de Commissie Ruimte & Milieu de notitie van GS, waarin vier opties worden gegeven, waarvan er twee sterk worden ontraden. Afhankelijk van de discussie in de Commissie R & M en de daarop volgende besluitvorming in de Provinciale Staten begin maart zullen door de Provincie aangewezen locaties wellicht afvallen.

Gezien de onduidelijkheid over de geluidshinder die zal worden toegestaan worden principe-aanvragen door initiatiefnemers nog niet ingediend en kan de VHW en dus ook Kennemerwind nog niet bekend maken met wie en met welke projecten een aanvraag zal worden ingediend.

Categories: Nieuws