Kennemerwind | Geschiedenis
Kennemerwind is een coöperatie voor stimulering van de opwekking en gebruik van windenergie. Doet dit door het opwekken, informeren en verkopen van windenergie.
Kennemerwind, windenergie, cooperatie, duurzame energie, stroomverkoop, windmolens, burgervlotbrug, camperduin, windpark, duurzame stroom
1093
page-template-default,page,page-id-1093,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Geschiedenis

Het ontstaan

In 1986 nemen enkele mensen in Alkmaar het initiatief tot het oprichten van een coöperatieve vereniging met als doel het zelf opwekken van windenergie. Zulke coöperaties zijn dan in Denemarken al succesvol bezig en ODE (Organisatie voor Duurzame Energie te Utrecht) helpt coöperaties in Nederland op te zetten. Ook in Castricum is een coöperatie ontstaan. Het vinden van een plek waar een windmolen gebouwd kan worden is niet eenvoudig. In 1988 besluiten de beide verenigingen (samen 100 leden) hun krachten te bundelen en verder te gaan als Coöperatieve Windenergie Vereniging ‘Kennemerwind’.

 

De eerste molen: ‘de Monnik’

Al vanaf het begin zijn mensen van het in Petten gevestigde ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) betrokken. Ook zijn er goede contacten met het PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland). PEN en ECN exploiteren begin jaren ’80 in Camperduin een experimenteel windproject dat een woonwijkje van windstroom voorziet. Na een grondige meet- en evaluatieperiode wordt het project gestopt en de molens aan Kennemerwind | om aangeboden. Middels ‘Crowdfunding’ wordt in korte tijd 100.000 gulden opgehaald bij bestaande en nieuwe leden. Dankzij 40.000 gulden subsidie kon de eerste Lagerwey windturbine type 15/75 worden aangeschaft. ‘De Monnik’ kwam in 1989 in de plaats van de twee kleinere molens in Camperduin. Molenaar Jan van Assem is sinds 1983 bij het project betrokken. De berekende jaaropbrengst van 130.000 kWh bleek 10 jaar later met 1.300.000 kWh vrijwel exact behaald.

 

Windpark Zijpe
In 1992 neemt Kennemerwind | om drie vrijgekomen fundaties van het proef-windpark Zijpe langs het Noord Hollands kanaal over van het PEN. Kennemerwind | om bouwt hierop drie Lagerwey turbines van hetzelfde type als in Camperduin. Enkele jaren later werden nogmaals drie molens van het proefpark vervangen door drie Lagerwey’s (nu type 18/80) van Kennemerwind | om. De financiering kwam weer grotendeels tot stand door bijdragen van leden, aangevuld met rijkssubsidie.

 

In 1995 voert Kennemerwind | om actie om geld binnen te halen voor weer drie nieuwe molens. Kennemerwind | om heeft dan 9 van de 15 turbines in windpark Zijpe in eigendom.  De overige zes molens behoorden aan het energiebedrijf (PEN, ENW, NUON).

 

Burgervlotbrug
Jaren van politiek/bestuurlijke vertraging, stilstand en afwachten volgen, door Cees Bakker even puntig als uitvoerig beschreven in 22 afleveringen in de Westerwind ‘Waar blijven onze turbines?’

 

Intussen werkt Kennemerwind | om aan een windpark ten noorden van ‘Burgervlotbrug’. Een moeizaam proces dat al in 1993 door ex-voorzitter Jan van Kempen in gang is gezet. Eén van de hobbels blijkt het grondeigendom. Voor de medewerking van de gemeente Zijpe is een document nodig dat wij over de grond kunnen beschikken, maar grondeigenaar Domeinen geeft geen medewerking zolang er geen bouwvergunning is. Deze impasse wordt versterkt doordat alle percelen langs het NH-kanaal tegelijk aan de provincie zullen worden overgedragen. Daar zit echter geen vaart in. De uitvoerende dienst bij de provincie is een bottleneck waar we telkens met andere mensen geconfronteerd worden zonder dat er een besluit genomen wordt. Tot de gedeputeerde een speciale beleidscoördinator aanstelt. Dat – en een brandbrief aan de gedeputeerde – leidt uiteindelijk tot positieve besluiten. Kennemerwind | om krijgt uiteindelijk toestemming om op het betreffende perceel windturbines te bouwen en zelfs het eigendom van de provinciale grond over te nemen. Kennemerwind | om beschikt daarmee slechts over een deel van de grond, Samenwerking met partner Evelop (later Eneco) en de eigenaar van het aangrenzende perceel leidt tot de ontwikkeling van een bouw- en exploitatieovereenkomst voor windpark Burgervlotbrug. Het windpark bestaat uit negen V52 windturbines van elk 850 kW waarvan vijf stuks voor de combinatie Kennemerwind | om / Evelop. Als in 2006 de bouwvergunning wordt verstrekt begint een reeks bezwaarprocedures. Van de gemeentelijke bezwarencommissie, via de pachtkamer en de rechter in Alkmaar naar de Raad van State. Eind 2008 zijn alle bezwaren tot de hoogste rechter ongegrond verklaard en kan de bouw in gang worden gezet.

 

In juli 2009 worden de molens aan het net gekoppeld en produceren hun eerste energie. Op 19 augustus 2009 verricht minister Jacqueline Cramer de feestelijke en drukbezochte opening van windpark Burgervlotbrug.

 

De 1.600 obligaties van elk 1.000 Euro die zes jaar lang een rente van 8% opleveren vinden in drie weken tijd hun weg naar 400 deelnemers. Slimme omwonenden nemen daarvan 20 stuks voor hun rekening. Na de zomer van 2015 worden investeringen in de obligaties terugbetaald aan de deelnemers.

 

Windpark Jan van Kempen
Als eerste fase van de opschaling van windpark Zijpe (met de Lagerwey molens van 75 en 80 kW) naar windpark ‘Jan van Kempen’ (met drie stuks Enercons van elk 2 MW) worden de zes oude molens van NUON verwijderd. Eind 2009 stemt een meerderheid van de Zijper gemeenteraad na jarenlange medewerking (in het licht van verkiezingen) plotseling tegen het plan voor windpark Jan van Kempen. Geen nood want de Crisis en herstelwet belooft provinciale medewerking bij plannen vanaf 5 MW. Maar de wind draait en ook de provinciale verkiezingen komen er aan. In 2011 treedt een door de VVD gedomineerd provinciaal college aan dat alleen nog in de Wieringermeer nieuwe windturbines toestaat. Ons beroep op de Crisis en herstelwet wordt domweg genegeerd zonder dat er een fatsoenlijk antwoord komt.

 

Nieuwe ontwikkelingen
In 2013 gaat bij een gemeentelijke herindeling de gemeente Zijpe op in de nieuwe gemeente Schagen. De nieuwe gemeente telt een groot aantal windturbines met een totaalvermogen dat ook met aanzienlijk minder molens bereikt kan worden.

 

Steeds meer mensen voelen zich betrokken bij de schone productie van duurzame energie en nemen deel in het door Kennemerwind | om geïnitieerde windpark. De Windcentrale, een commercieel initiatief voor winddelen, neemt de vier turbines over van de particuliere grondeigenaar in windpark Burgervlotbrug. Per 1 juli 2015 start Kennemerwind | om met de verkoop van de zelf opgewekte energie in de daarvoor opgezette coöperatie ‘De Windst’. Leden van Kennemerwind | om krijgen daardoor na jaren van voorbereiding eindelijk de mogelijkheid zelf hun eigen energie af te nemen. Dankzij het coöperatiemodel hebben en houden zij daarbij van begin tot eind zelf zeggenschap over de manier waarop dat plaats vindt.

 

Verantwoording

Kennemerwind | om dankt haar bestaan aan allen die voor kortere of langere tijd de vereniging met hun lidmaatschap aan het bestuur en de vereniging steunden. Zonder anderen te kort te willen doen kunnen de hierna genoemde voorzitters (veelal tevens projectleiders) hiervoor als trekkers worden gezien. Dat waren achtereenvolgens:

1988 – 1990 Guido Bakema

1990 – 1992 Rob Schut

1992 – 1996 Jan van Kempen

1996 – 2011 Cees Bakker

2011 – heden Felix Olthuis

Naast de in het overzicht genoemde partijen deelden wij onze geschiedenis met:

in de regio o.a.: Milieufederatie NH, Animo Alkmaar, Natuur- en Milieuplatform HHW, VWNH.

in het land o.a.: REScoopNL, ODE Decentraal, Hier-opgewekt, Windunie Trading, Eneco, Greenchoice, Liander, Certiq, Pawex, NWEA, Agentschap NL/Senter Novem